Starosta Obce Podbiel

podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods.(1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie zástupcu riaditeľa

 

Základnej školy s materskou školou Podbiel,

027 42 Podbiel 246

 pre materskú školu

 

Požadované kvalifikačné predpoklady, kritériá, požiadavky a ďalšie podrobnosti je možné nájsť tu

Starosta Obce Podbiel

podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods.(1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

 

Základnej školy s materskou školou Podbiel,

027 42 Podbiel 246

 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady, kritériá, požiadavky a ďalšie podrobnosti je možné nájsť tu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 430/2013 Z.z. vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň jej konania na sobotu 15. marca 2014.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky určil na sobotu 29. marca 2014.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V PODBIELI

v súlade s uznesením č. 13/2014 zo dňa 14.februára 2014 a v súlade s § 18a ods.6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra na 0,04 úväzku z riadneho pracovného času a

v súlade s uznesením č.14/2014 zo dňa 14.februára 2014 a v súlade s § 18a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

termín konania voľby hlavného kontrolóra obce Podbiel na deň 27.03.2014 v zasadačke Obecného úradu v Podbieli v rámci programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podbieli a ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky nasledovne:

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Podbiel odovzdá osobne, poprípade zašle poštou písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra obce, tj. 13.3.2014 na adresu Obecného úradu v Podbieli, 027 42 Podbiel č.210 v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra obce Podbiel – NEOTVÁRAŤ“.

 

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PLASTY

Kontajner

8

12

12

9

14

11

9

13

10

8

12

10

PLASTY

Vrecia

8

12

12

9

14

11

9

13

10

8

12

10

SKLO

Kontajner

8

12

12

9

14

11

9

13

10

8

12

10

SKLO

Vrecia

8

12

12

9

14

11

9

13

10

8

12

10

PAPIER

Kontajner

23

27

27

24

29

26

24

28

25

23

27

22

PAPIER

Vrecia

                       

TETRAPACK

Kontajner

8

12

12

9

14

11

9

13

10

8

12

10

TETRAPACK

Vrecia

8

12

12

9

14

11

9

13

10

8

12

10

K. OBALY

Kontajner

8

12

12

9

14

11

9

13

10

8

12

10

K. OBALY

Vrecia

8

12

12

9

14

11

9

13

10

8

12

10

 

Rok 2013 sme začali s údržbou, opravou a renováciou hasičskej techniky a to PPS12 a zásahového vozidla Avia. Zhruba po pätnástich rokoch sa nám podarilo spojazdniť požiarnu striekačku PS8. V predchádzajúcom roku sme sa pokúsili nadviazať na tradíciu MAŠKARNÉHO PLESU, ktorý mal v dedine v minulosti veľkú tradíciu. Taktiež sme hneď na jar, akonáhle nám to počasie dovolilo, uskutočnili vyčistenie potoka pri červenej skale.

JUDr. Miroslav Bachynec, člen dozornej rady, dáva občanom k nahliadnutiu dodatok K ZAKLADATEĽSKEJ LISTINE O ZALOŽENÍ POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA SPOLUMAJITEĽSTVA BÝVALÝCH URBARIALISTOV OBCE PODBIEL v zmysle § 5 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.

Tento dodatok na rozdiel od predchádzajúceho návrhu nemeni spôsob hlasovania podľa šajnov.

Dňa 31.12.2013 sa uskutoční silvestrovská zabíjačka pod vedením pána Ľudovíta Pilára, po ktorej bude nasledovať ľudová veselica organizovaná občianskym združením Xicht.