Obec Podbiel uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

1. Miroslav Bachynec, JUDr., 67 r., advokát, Strana zelených Slovenska
2. Dušan Dvorský, 57 r., skladník, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Dávid Kanderka, Mgr., 31 r., operačný pracovník, nezávislý kandidát
4. Jozef Konfala, 39 r., stolár, Národná koalícia
5. Jozef Korčuška, 41 r., SZČO, SMER – sociálna demokracia
6. Jozef Krupa, 61 r., SZČO, nezávislý kandidát
7. Ľubomír Kuboš, JUDr., 32 r., advokát, SMER – sociálna demokracia
8. Pavol Kudzbel, Bc., 57 r., predseda pozem.spol., nezávislý kandidát
9. Jozef Lukaček, 60 r., robotník, Slovenská národná strana
10. Jozef Mačňák, 43 r., živnostník, nezávislý kandidát
11. Rastislav Malatinka, 38 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát
12. Lucia Mäsiarová, Mgr., 32 r., konateľka, Národná koalícia
13. Ján Poštek, 63 r., technik, SMER – sociálna demokracia
14. Michal Sitek, 34 r., manažér skladu a logistiky, nezávislý kandidát
15. Miroslav Tomaga, 36 r., vodič, Národná koalícia


Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

V Podbieli 20.09.2018

Obec Podbiel uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce :


1. Slavomír Korčuška, 44 r., starosta, SMER – sociálna demokracia

2. Ján Sitek, Ing., 62 r., obchodný riaditeľ, nezávislý kandidát

V Podbieli 20.09.2018

Kandidátne listiny pre voľby do orgánov samosprávy obce 2018

preberá zapisovateľka Miestnej volebnej komisie v Podbieli dnes do 24.00 hod. na súp.č.412 v Podbieli. (t.č.0905782442)

UTVORENIE VOLEBNÉHO OKRSKU A  URČENIE VOLEBNEJ MIESTNOSTI
pre voľby do orgánov samosprávy obce 2018

V súvislosti s vyhlásením volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa vykonajú v sobotu 10. novembra 2018, ako starosta obce Podbiel v zmysle § 8 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utváram volebný okrsok a určujem volebnú miestnosť nasledovne:

Volebný okrsok č.1 :
obec PODBIEL

Volebná miestnosť pre konanie volieb :
malá sála kultúrno-športovej haly v Podbieli

V Podbieli 10.09.2018

Slavomír Korčuška
starosta obce

Spoločnosť ARRIVA Liorbus a.s, Trstená oznamuje občanom, že v mesiaci december 2018 dôjde k zmene cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave pre obdobie platnosti roku 2019.

Žiadame preto všetkých občanov, ktorí využívajú tieto autobusové linky, o nahlásenie pripomienok, resp. návrhov zmien cestovných poriadkov na linkách, ktoré prechádzajú našou obcou. Tieto je potrebné doručiť na Obecný úrad v Podbieli do 19.09.2018.

 

/OcÚ/

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú:

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

. výkon trestu odňatia slobody,

. právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

. pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov,

koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov,

ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z.z. voľby do orgánov samosprávy obcí.
Voľby sa uskutočnia v sobotu 10.novembra 2018 a obyvatelia Slovenska si v nich zvolia primátorov, starostov a poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev na nasledujúce volebné obdobie 2018 až 2022.
V našej obci sa na základe uznesenia obecného zastupiteľstva bude voliť sedem poslancov (teda rovnaký počet ako je v súčasnosti) a starosta obce na plný úväzok.

O Z N Á M E N I E

Obec Podbiel v súlade s ustanoveniami zákona č.180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje údaje potrebné pre voľby, ktoré sa budú konať dňa 10.novembra 2018:

Počet obyvateľov 1313

obec Podbiel = jeden volebný obvod č.1

Počet poslancov pre volebný obvod č.1 7

V Podbieli dňa 13.08.2018

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie

pre voľby do orgánov samosprávy obce, ktoré sa budú konať dňa 10.novembra 2018

Starosta obce Podbiel Slavomír Korčuška podľa ustanovenia § 169 ods.6 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval dňa 28.08.2018 za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce konaných dňa 10. novembra 2018

pani Mgr.Patríciu Korčuškovú,

referentku Obecného úradu v Podbieli

027 42 Podbiel 210

tel.043/5381031

0905782442

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Keďže v obci je utvorený iba jeden volebný obvod, zapisovateľka miestnej volebnej komisie podľa § 170 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plní aj úlohy zapisovateľa okrskovej volebnej komisie.

Slavomír Korčuška

starosta

Vyvesené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa: 28.08.2018

Zvesené z úradnej tabule obce a webového sídla obce dňa:

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Obec Podbiel zverejňuje v súlade s § 138 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov elektronickú adresu na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť tiež v listinnej forme starostovi obce.

Lehota na doručenie oznámenia je 11.9.2018.

Zverejnené 30.08.2018