Vážení spoluobčania,

v rámci prebiehajúceho mikroprojektu „Kultúrne a prírodné atrakcie na Ceste okolo Tatier v obciach Szaflary a Podbiel“ si Vás dovoľujeme srdečne pozvať v utorok 31.októbra 2017 na slávnostné uvedenie značenia cykloturistickej trasy v obci Podbiel do užívania. Začiatok je o 14.00 hod. pri novom oddychovom mieste pri rodinnom dome p.Františka Pazúrika. Prineste si aj bicykle. O občerstvenie bude postarané.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
za okres Tvrdošín

 Volebný obvod č. 10

Meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany

 1. Miroslav Gabara, PhDr., 39 r., riaditeľ ÚPSVaR Námestovo, Tvrdošín, Smer - sociálna demokracia,
 2. Milan Hujas, 61 r., živnostník, Trstená, Nový parlament
 3. Daniel Koleják, Ing., 54 r., lesník, Trstená, Smer - sociálna demokracia
 4. Vojtech Koleják, MUDr., 61 r., lekár, Trstená, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova
 5. Slavomír Korčuška, 43 r., starosta obce, Podbiel, Smer - sociálna demokracia
 6. Milan Kováč, 62 r., invalidný dôchodca, Tvrdošín, Slovenská národná strana
 7. Štefan Kristofčák, Mgr., 54 r., riaditeľ gymnázia, Tvrdošín, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova
 8. Ján Kuboš, Ing., 33 r., konateľ spoločnosti, Nižná, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
 9. Milan Kuriak, 47 r., podnikateľ, Tvrdošín, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova
 10. Alojz Lajčin, JUDr., 47 r., starosta obce, Habovka, nezávislý kandidát
 11. Lukáš Lepáček, Bc., 27 r., pedagóg, Tvrdošín, nezávislý kandidát
 12. Eva Loffayová, 50 r., fyzioterapeutka, Trstená, nezávislá kandidátka
 13. Andrej Medvecký, 29 r., SZČO, Tvrdošín, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
 14. Ivan Plevík, 46 r., technik automatizácie výroby, Tvrdošín, nezávislý kandidát
 15. František Polakevič, 58 r., vedúci Stavebného obvodu ORAVA, Trstená, nezávislý kandidát
 16. Rastislav Ratulovský, 29 r., živnostník, Tvrdošín, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
 17. Jaroslav Rosina, Ing., 53 r., starosta obce, Nižná, nezávislý kandidát
 18. Dominik Svitek, 28 r., čašník, Tvrdošín, Most ‑ Híd
 19. Ivan Šaško, Ing., 71 r., primátor mesta, Tvrdošín, Slovenská národná strana
 20. Dušan Šoltés, Mgr., 49 r., riaditeľ školy, Tvrdošín, nezávislý kandidát
 21. Anton Tabačák, JUDr., Ph.D., 33 r., advokát, Oravský Biely Potok, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja

 Meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany

 1. Juraj Blanár, Ing., 51 r., predseda Žilinského samosprávneho kraja, Žilina, Smer - sociálna demokracia
 2. Peter Cibulka, Mgr., 35 r., dramaturg a manažér, Žilina, nezávislý kandidát
 3. Kristián Hoffmann, Mgr., 40 r., prírodovedec, geograf, Žilina, Strana zelených Slovenska
 4. Erika Jurinová, Ing., 46 r., poslankyňa NR SR, Nižná, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova
 5. Anton Martvoň, Mgr., PhD., 37 r., právnik a vysokoškolský pedagóg, Dolný Kubín, nezávislý kandidát
 6. Ján Mikolaj, prof., Ing., CSc., 64 r., univerzitný profesor, Žilina, Slovenská národná strana
 7. Marián Murín, 50 r., starosta obce, Mútne, nezávislý kandidát
 8. Stanislav Pirošík, 29 r., projektový manažér technických izolácií, Valaská Dubová, Vzdor - strana práce, Komunistická strana Slovenska
 9. Peter Sagan, 33 r., asistent poslanca NR SR, Žilina, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko

Spoločnosť ARRIVA Liorbus, a.s. v mesiaci december 2017 pripravuje zmenu cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave pre obdobie platnosti roku 2018. Žiadame Vás preto o doručenie pripomienok resp.návrhov zmien cestovných poriadkov na linkách, ktoré prechádzajú obcou Podbiel,

na Obecný úrad v Podbieli do 18.septembra 2017.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Podbieli oznamuje, že školský rok 2017/2018 začína 04.09.2017 - v pondelok:
pre žiakov ZŠ o 8,00 hod. v rímskokatolíckom kostole v Podbieli svätou omšou. Po omši bude pokračovať v budove školy, kde sa žiaci a ich rodičia dozvedia potrebné informácie o organizácii školského roka. Žiaci si prinesú len prezuvky.
Školský klub detí bude v prevádzke pre prihlásených žiakov od utorka 05.09. v čase od 11,15 hod. do 16,00 hod..
Stravovanie v školskej jedálni je potrebné nahlásiť do pondelka 04.09. u vedúcej školskej jedálne alebo telefonicky na č.t.0435381034.
Prevádzka MŠ začína v pondelok o 6,30 hod.. Rodičia deťom prinesú prezuvky a pyžamo.

Technické služby Ružomberok oznamujú občanom, že vývoz separovaného odpadu z domácností sa uskutoční zajtra, t.j. vo štvrtok 24.08.2017. Vrecia s odpadom si pripravte pred svoje rodinné domy, odkiaľ ich budú zbierať pracovníci technických služieb. 

Elektronická adresa obce PODBIEL na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej a volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov konaných dňa 04.11.2017 je Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú
v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je
Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.
III
Právo byť volený
Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
Ÿ výkon trestu odňatia slobody,
Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
IV
Spôsob hlasovania
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)
Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

Oznamujeme Vám, že v dňoch 22. mája až 16. júna v čase od 13:00 do 16:30 sa uskutočnia prijímacie skúšky na štúdium na našej škole.

Uchádzať sa môžete o štúdium v týchto odboroch:

 • hudobný
 • výtvarný
 • tanečný
 • literárno-dramatický

V hudobnom odbore si máte možnosť vybrať z nasledujúcich predmetov:

 • hra na klavíri
 • hra na gitare
 • hra na husliach
 • hra na flaute
 • hra na saxofóne
 • hra na akordeóne
 • spev

Tešíme sa na Vás !

Riaditeľ ZUŠ V. Habovštiaka v Nižnej