Starosta obce Podbiel Vás pozýva na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 22. septembra 2017 (piatok) o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Podbieli.

 

Program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania 
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
 5. Informácie starostu obce
 6. Správa hlavného kontrolóra obce Podbiel č.3/2017 - o výsledku kontroly dokladov ZŠ a MŠ za rok 2017
 7. Správa hlavného kontrolóra č.4/2017 o výsledku kontroly pokladničnej hotovosti Obce Podbiel
 8. Správa hlavného kontrolóra č.5/2017 o výsledku kontroly plnenia uznesení.
 9. Zrušenie Miestneho národného výboru v Podbieli zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Žilina ako drobná prevádzkareň a jeho výmaz.
 10. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN Obce Podbiel č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok
 11. Žiadosti:
  1. Ing.Viliam Karisný a manželka Danka Karisná, Podbiel č.268 - o odkúpenie podielu na pozemku
  2. Monika Domiňáková, Podbiel č.271 - o odkúpenie pozemku
  3. KRUPP s.r.o., Podbiel č.404 - o stanovisko
  4. Anna Šurinová, Štiavnik č. 1032, Mgr.Iveta Furimská, Prakovce č.297, Jiŕina Šurinová, Pražská č.90, Hradec Králové - o vrátenie majetku
 12. Úprava rozpočtu obce Podbiel
 13. Záver

 Žiadam všetkých pozvaných o účasť a dochvíľnosť.

                                                                                                                                   Slavomír Korčuška, starosta