P o z v á n k a


Obec Podbiel v zastúpení starostom Slavomírom Korčuškom

Vás pozýva

na spoločné stretnutie vlastníkov pozemkov v lokalitách Mlynisko a Lány, k.ú.Podbiel,
so zástupcami zhotoviteľa pripravovaného projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú.Podbiel a zástupcami pozemkového úradu, ktoré sa uskutoční

dňa 03.decembra 2017 (nedeľa)
o 15.00 hod. v kultúrno-športovej hale v Podbieli

za účelom oboznámenia sa so zámerom Obce Podbiel vyporiadať vlastnícke práva k pozemkom v týchto lokalitách obce Podbiel formou jednoduchých pozemkových úprav .

Žiadam všetkých pozvaných o účasť a dochvíľnosť!

Vážený občan,

Obecné zastupiteľstvo v Podbieli na verejnom zasadnutí konanom dňa 27. januára 2017 uznesením č. 6/2017 schválilo zámer vyporiadania vlastníckych práv k pozemkom v časti katastrálneho územia Podbiel v lokalitách Lány a Mlynisko, určených na individuálnu bytovú zástavbu územným plánom obce Podbiel č. 6/2008 zo dňa 01.08.2008, prostredníctvom jednoduchých pozemkových úprav (ďalej len “JPÚ“) s finančnou podporou obce Podbiel.

Realizáciou projektu JPÚ v časti k. ú. Podbiel v lokalitách Lány a Mlynisko sa dosiahnu ucelené a usporiadané pozemky vhodné na individuálnu bytovú zástavbu a ucelené a usporiadané pozemky pod cestnú komunikáciu, všetko bez zmlúv a geometrických plánov vypracovaných na náklady vlastníkov pozemkov, je potrebná iba spolupráca vlastníkov so zhotoviteľom projektu a samozrejme vyjadrenie prvotného súhlasu s realizáciou projektu JPÚ v našej obci. Preto Vám obec Podbiel týmto predkladá návrh na realizáciou projektu JPÚ, v ktorom by sa mali vyporiadať rozdrobené vlastnícke vzťahy za účelom scelenia a usporiadania novovytvorených pozemkov vhodných na stavebné účely.

Na úradnej tabuli obecného úradu v Podbieli a na internetovej stránke obce Podbiel bude zverejnená mapka, na ktorej si každý vlastník bude môcť detailnejšie pozrieť, ktorej časti územia sa projekt JPÚ týka. Počas realizácie projektu JPÚ bude každý vlastník riadne oboznámený s navrhovaným obvodom JPÚ a na vypracovávaní projektu JPÚ sa budú podieľať jednotliví vlastníci tak, aby projekt JPÚ čo najviac scelil a usporiadal pozemky v týchto lokalitách. Projekt JPÚ bude zakončený rozhodnutím pozemkového úradu a zápisom projektu JPÚ do katastra nehnuteľností. Konanie o jednoduchých pozemkových úpravách je procesom riadeným zákonom č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, pričom obec Podbiel predpokladá, že je v záujme všetkých vlastníkov využiť túto možnosť, ktorú ponúka uvedený zákon.

Náklady týkajúce sa financovanie projektu JPÚ bude hradiť obec Podbiel, ktorá ako garant celého projektu bude tento projekt financovať priebežne podľa jednotlivých etáp projektu.

Pred samotným začatím prípravných prác na projekte JPÚ je podmienkou preukázať súhlasnú vôľu vlastníkov najmenej polovičnej výmery pozemkov, ktorých sa bude týkať projekt JPÚ. Z uvedeného dôvodu Vás touto cestou obec Podbiel oboznamuje so zámerom vyporiadania vlastníckych práv k pozemkom v časti k. ú. Podbiel v lokalitách Lány a Mlynisko, určených na individuálnu bytovú zástavbu, prostredníctvom jednoduchých pozemkových úprav a súčasne si Vás dovoľuje požiadať, aby ste na priloženom „Prehlásení" vyjadrili svoj súhlas s navrhovaným vykonaním jednoduchých pozemkových úprav a to najneskôr do 30.10.2017.

Termín doručenia „prehlásenia" je záväzný a v prípade, že z celkového počtu známych vlastníkov nevyjadria súhlas vlastníci najmenej polovičnej výmery pozemkov, Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor nepovolí začatie JPÚ a tým bude celý projekt JPÚ nereálny, čo značne sťaží výstavbu ďalších budúcich rodinných domov v obci Podbiel.

Obec Podbiel Vás preto žiada o súhlas s realizáciou projektu JPÚ v našej obci, čím by sa vyriešila značná rozdrobenosť vlastníckych práv k pozemkom v lokalitách Lány a Mlynisko a čím by sa urýchlil začiatok výstavby ďalších budúcich rodinných domov v obci Podbiel.

Priložené „Prehlásenie" je potrebné najneskôr do 29. 10. 2017 zaslať na adresu: Obec Podbiel č. 210, 027 42 Podbiel, alebo osobne doručiť na Obecný úrad v Podbieli do 01.11.2017. Prehlásenie je možné priniesť aj priamo na spoločné zasadnutie vlastníkov dňa 03.11.2017.

K danej problematike je zvolané spoločné stretnutie vlastníkov so zástupcami zhotoviteľa projektu JPÚ a zástupcami pozemkového úradu, ktoré sa uskutoční dňa 03.12.2017 v kultúrno-športovej hale v Podbieli so začiatkom o 15.00 hod. podľa priloženej pozvánky.

Obec Podbiel
zast. Slavomírom Korčuškom
starostom obce

Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom území Podbiel v lokalite Lány sa budú týkať najmä týchto pozemkov:
C-KN 976/11, 976/12, 976/15, 976/17 a E-KN 108/1, 109, 111, 118/1, 8102, 8103, 8104, 8121, 8122, 8123, 8124, 8146, 8147, 8148, 8149, 8150, 8151, 8152, 8153, 8154, 8155, 8156, 8157, 8158, 8159, 8160, 8161/1, 8162/1, 8162/2, 8163/1, 8163/2, 8164, 8165, 8166, 8167, 8168, 8169, 8170, 8171, 8172, 8173, 8174/1, 8175, 8176, 8178, 8179, 8180, 8181, 8183, 8184, 8185, 8188, 8189/1, 8190, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, 8213, 8214, 8226, 8227, 8228, 8238, 8239, 8240, 8241, 8242, 8243, 8244, 8247, 8248, 8249, 8250/1, 8250/2, 8251, 8257, 8258, 8259, 8260, 8261, 8267/1, 8268, 8269, 8270, 8271, 8272/1, 8272/2, 8273, 8274, 8275, 8282, 8283, 8284, 8285, 8286, 8287, 8288, 8289, 8290, 8291, 8292, 8293/1, 8293/2, 8302, 8303, 8304/1, 8305, 8306, 8307, 8308/1, 8309, 8310, 8311, 8312, 8321, 8322/1, 8322/2, 8322/3, 8323/1, 8323/2, 8324, 8325, 8333, 8334, 8335, 8336, 8348, 8349, 8351, 8352, 8353/2, 8354/2, 8357/1, 8358, 8368, 8374, 8388/1, 11903/1.
Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom území Podbiel v lokalite Mlynisko sa budú týkať najmä týchto pozemkov:
C-KN 250/17, 250/57, 250/75, 251, 322/2, 328/2, 328/22 a E-KN 501/1, 501/2, 502, 503, 504/1, 504/2, 505, 506, 507, 510/1, 510/2, 511, 512, 513, 514, 523/1, 8535/1, 8535/2, 8536/1, 8536/2, 8536/3, 8537/1, 8537/2, 8538/1, 8538/2, 8543, 8548/2, 8549/1, 8549/2, 8550, 8551/1, 8552/1, 8553/1, 8554/1, 8555, 8556, 8557, 8558, 8559, 8560, 8561, 8562, 8563, 8564, 8565, 8566, 8567, 8568, 8569, 8570/1, 8570/2, 8571, 8572, 8573, 8574, 8575, 8576, 8577, 8578, 8579, 8580, 8581, 8583.