Starosta obce Podbiel
Vás pozýva verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa


08. decembra 2017 (piatok) o 15.00 hodine
v zasadačke Obecného úradu v Podbieli


Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Informácie starostu obce
5. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
6. Správa hlavného kontrolóra č.6/2017 o výsledku kontroly výberu daní a poplatkov
7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podbiel na I. polrok 2018
8. Schválenie Správy o VVČ Základnej školy s materskou školou Podbiel za školský rok 2016/2017
9. Schválenie udelenia odmeny hlavnému kontrolórovi obce
10. Schválenie udelenia odmien pre poslancov a komisie obecného zastupiteľstva za obdobie roka 2017
11. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva v Podbieli na rok 2018
12. Úprava rozpočtu obce Podbiel na rok 2017
13. Záver

Žiadam všetkých pozvaných o účasť a dochvíľnosť.

Slavomír Korčuška, starosta obce