Starosta obce Podbiel
Vás pozýva verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa


26. januára 2018 (piatok) o 18.00 hodine
v zasadačke Obecného úradu v Podbieli


Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Schválenie rozpočtu Obce Podbiel na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020
5. Informácie starostu obce
6. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
7. Správa hlavného kontrolóra obce Podbiel č. 1 o výsledku kontroly čerpania a vyúčtovania dotácií za rok 2017
8. Schválenie ceny za 1 m2 na výkup pozemkov v lokalite cintorín a pod miestnymi komunikáciami.
9. Žiadosti:
a) Michal Sroka s manželkou Podbiel č. 289, Róbert Kuboš s manželkou Nižná 651 , Jozef Lofaj s manželkou Podbiel 97 - o preplatenie nákladov na elektrické prípojky
b) Daniel Drnďák st. Podbiel 286 – o vrátenie majetku
c) Anna Janíková Podbiel č. 381 – o vrátenie finančných podielov za pozemky v SBÚ po Jánovi Švábovi
9. Záver

Žiadam všetkých pozvaných o účasť a dochvíľnosť.

Slavomír Korčuška, starosta