Starosta obce Podbiel Vás pozýva na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 

02.marca 2018 (piatok) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Podbieli 

Program rokovania:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

4. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva

5. Schválenie zabezpečenia spolufinancovania dotácie na prístavbu a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Podbiel vo výške najmenej 5 % celkových predpokladaných výdavkov z vlastných zdrojov

6. Žiadosti:

a.) KRUPP, s.r.o., Podbiel 404, 027 42  Podbiel - o zaradenie na spracovanie doplnku k územnému plánu

7. Záver

Žiadam všetkých pozvaných o účasť a dochvíľnosť.

Slavomír Korčuška, starosta obce