Starosta obce Podbiel
Vás pozýva na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa


13. apríla 2018 (piatok) o 18.00 hodine
v zasadačke Obecného úradu v Podbieli


Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Informácie starostu obce
5. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
6. Správa hlavného kontrolóra obce Podbiel č. 2/2018 o kontrole plnenia uznesení
7. Schválenie zaúčtovania nedokončených investícií na nákladový účet 548
8. Záver

Žiadam všetkých pozvaných o účasť a dochvíľnosť.

Slavomír Korčuška, starosta