Starosta obce Podbiel
Vás pozýva na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa
15. júna 2018 (piatok) o 18.00 hodine
v zasadačke Obecného úradu v Podbieli


Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Informácie starostu obce Podbiel
5. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
6. Schválenie Záverečného účtu Obce Podbiel za rok 2017
7. Schválenie návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podbiel na II. polrok 2018
8. Určiť rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu na celé nadchádzajúce funkčné obdobie a počet poslancov na celé volebné obdobie
9. Schválenie kúpnej zmluvy na prevod podielu Obce Podbiel
10. Prerokovanie návrhu na schválenie uznesenia podaného JUDr. Miroslavom Bachyncom
11. Záver

Žiadam všetkých pozvaných o účasť a dochvíľnosť.

Slavomír Korčuška
starosta