Starosta obce Podbiel
Vás pozýva na mimoriadne verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa


28. júna 2018 (štvrtok) o 16.30 hodine
v zasadačke Obecného úradu v Podbieli


Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Informácie starostu obce Podbiel
5. Interpelácie občanov a poslancov obecného zastupiteľstva
6. Schválenie Záverečného účtu Obce Podbiel za rok 2017
7. Prerokovanie návrhu na schválenie uznesenia podaného JUDr. Miroslavom Bachyncom
8. Schválenie návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podbiel na II. polrok 2018
9. Určiť rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu na celé nadchádzajúce funkčné obdobie a počet poslancov na celé volebné obdobie
10. Schválenie kúpnej zmluvy na prevod podielu Obce Podbiel
11. Vzdanie sa členstva člena Komisie pre ochranu životného prostredia
12. Záver

Žiadam všetkých pozvaných o účasť a dochvíľnosť.

Slavomír Korčuška, starosta